БІЛЬШОВИЗАЦІЯ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ СЕЛІ У 1920-Х РОКАХ

Н.П. Кузьмінець

Abstract


У статті охарактеризовано найголовніші
культурно-освітні заклади на селі, які стали провідними
ідеологічними центрами на Поділлі; показано головні
заходи більшовизації селянства через мережу сільських
будинків та хат-читалень, визначено принципи і
механізми їхньої діяльності та показано їхній влив на
пролетаризацію подільського селянства. Саме вони
сприяли формуванню серед широких народних мас т. зв.
пролетарської культури і залученню їх до соціалістичного
будівництва.


Keywords


Поділля, більшовизація, селянство, сільський будинок, хата-читальня, політосвітня робота.

References


Гринько Г.Ф. Основные задачи советского строительства

в области просвещения / Г.Ф. Гринько . – Х.: ДВУ. – 1920.

– 126 с.; Волобуєв М. Хата-читальня та сельбуд /

М. Волобуев // Селянський будинок. – 1925. – №1;

Канцелярський П. Що таке сельбуд /

П. Канцелярський. – Х.: ДВУ, 1926. – 32 с.; Багмут І.А.

Червоні кутки на селі (куткові хати-читальні) /

І.А. Багмут. – Харків: Держвидав України. –1927. – 72 с.

Андреева М.С. Политико-просветительская работа в

деревне в конце восстановительного периода (1924-

гг.) / М.С. Андреева. – М.: Госуд. изд-во к-но-

просветительной литературы, 1953. – 22 с.; Шевчук Г.М.

Культурне будівництво на Україні у 1921 – 1925 роках /

Г.М. Шевчук . – К, 1963. – 435 с.; Чайчук Р.Д. Про роль

сільських клубів у політичному вихованні селян /

Р.Д. Чайчук// Український історичний журнал. – 1963. –

№2. – С. 108–110; Алексеева Н.Л. Культура нового села.

– Львів : Каменяр, 1974; Юрченко А.В. Розвиток мережі

сільбудів і хат читалень на Україні (1921–1925 рр.) /

А.В. Юрченко // Український історичний журнал. –

– №11. – С. 95–100.

Бондарчук П.В. Національно-культурна політика

більшовиків в Україні на початку 1920-х років /

П.В. Бондарчук. – К., 1998. – 45 с.; Кукса Н.Г. Діяльність

культурно-освітніх закладів в українському селі в 1924–

рр. / Н.Г. Кукса // Український селянин. – 2003. –

Вип. 7. – С. 43–44; Земзюліна Н.І. Діяльність сільбуду з

формування комуністичної свідомості українських селян

(1921–1929 рр.) / Н.І. Земзюліна// Український селянин. –

– Вип. 10. – С. 145–148; Маркова С.В. Суспільно-

політичні зміни в українському селі у контексті

формування комуністичної системи (1917-1933 рр.). –

Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Звалейко Д.Г. –

– 544 с.; Морозов А.Г. Селянський рух опору

посиленню тоталітарного режиму в Україні 1920-х рр. /

А.Г. Морозов, О.М. Абразумова // Гуржіївські історичні

читання : зб. наук. пр.. Випуск 4. – Черкаси: Вид-во

Черкаського національного університету ім. Б.

Хмельницького, 2011. – С. 242–244.

Григорчук П.С. Деякі особливості аграрних відносин в

Подільській губернії на початку 20-х рр. ХХ ст. /

П.С. Григорчук // Наукові записки Вінницького

державного педагогічного університету імені

М. Коцюбинського. – Вип. ХХ. Серія: Історія. – Вінниця,

– С. 200–204; Кузьмінець Н.П. Сільські ради

Поділля на початку 20-х рр. ХХ ст./ Н.П. Кузьмінець//

Наукові записки Вінницького державного педагогічного

університету ім. М. Коцюбинського. – Серія: Історія. –

Вінниця, 2008. – Вип. 13. – С. 275–277; Лойко О.,

Культурно-освітня робота серед сільського населення

Вінниччини в 1921–1928 рр. / О.О. Лойко // Наукові записки

Вінницького державного педагогічного університету ім.

М. Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця. 2001. – Вип.

– С. 90-95; Мельничук О.А. Комнезами на Поділлі /

П.С. Григорчук, О.А. Мельничук. – Вінниця, 2001. –

с.

Ладига Л.І. Діяльність сільбудів в Україні у 20-х рр.

ХХ ст. / Л.І. Ладига// Вісник Луганського національного

університету ім. Т. Шевченка. Історичні науки. – Ч.1. –

– С. 125–132.

Центральний державний архів громадських об’єднань

України, ф.1, оп.20, спр. 631, арк. 122.

Юрченко А.В. Розвиток мережі сільбудів і хат-читалень

на Україні (1921–1925 роки) // Український історичний

журнал.- 1978. - №11. – С. 96–100.

Богуцький Ю. Українське суспільство першої половини

ХХ століття в аспекті організації та самоорганізації

культурно-мистецької діяльності / Ю. Богуцький //

Культурологічна думка: Щорічник наукових праць. – К.:

Інститут культурології Національної академії мистецтв

України. – 2012. – №5. – С. 7–12.

Олійник М.П. Поділля в роки нової економічної

політики: політичні, соціально-економічні та культурно-

духовні процеси (1921–1928). – Кам’янець-Подільський,

– 546 с.

Державний архів Вінницької області (далі ДАВіО), ф.1,

оп 1, спр.3, 281 арк.

Земзюліна Н.І. Діяльність сільбуду з формування

комуністичної свідомості українських селян (1921–

рр.) / Н. Земзюліна // Український селянин / ред.

А.Г. Морозова. – Черкаси: Черкаський національний

університет ім. Б. Хмельницького, 2006. – Вип. 10. –

С. 145–148.

Поділля в період відбудови народного господарства

(1921–1925 рр.) : збірник документів і матеріалів / ред.

І.О. Пшук, А.Г. Бабено, С.Я. Вініковецький [та ін.]. –

Вінниця, 1957. – 560 с.

Социалистическое строительство на Виннитчине:

Документы и материалы: (1921–1941) / ред Г.Я. Буртяк

[и др.]. – Одеса : Маяк, 1987. – 272 с.

ДАВіО, ф. 29, оп.1, спр.290, арк.19.

ДАВіО, ф. Р-200, оп.1, спр.9, арк. 229.

ДАВіО, ф. 254, оп.1, спр.195, арк. 135

Бюлетень Подольского статистическкого бюро. – 1925.

– №2(29). – Винница, 1925. – С. 96

Революционный суд // Вісті. Орган губревкому Поділля

та губпарткому КП(б)У. – 1921. - №18(93). – 28 січня.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language