ПОЛЯКИ ТА РЕВОЛЮЦІЙНІ ПОДІЇ В УКРАЇНІ В 1917-1921 РОКАХ: НАРИС ІСТОРІЇ ДИСКУРСУ

Адам Свйонтек

Abstract


Статтю присвячено дослідженню значення польської літератури, культури або взагалі так званої колективної пам’яті для України в 1917–1921 рр. Узагалнено дискурс, що розглядав цей предмет, що має довгу 100-річну історію.


Keywords


історіографія, автобіографія, поляки в Україні, українська революція, більшовицька революція, прикордонні території (Кресі).

References


Солдатенко В. Ф. Українська революція 1917-1920 рр.:

до з’ясування контурів та параметрів історичного

феномену / В. Ф. Солдатенко // Гілея (науковий вісник):

Збірник наукових праць. – 2009. – Випуск 18. – C. 4-20.

Маґочій П.-Р. Україна: історія її земель та народів /

П.-Р. Маґочій. -– Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2012. -–

с. + XXII с.

Reshetar J. S. Jr. The Ukrainian Revolution. A Studyi in

Nationalism / J. S. Reshetar Jr. – Princeton, NJ : Princeton

University Press, 1952. – 364 p.

Вітенко М. Велика Російська революція: український

та російский дискурси / М. Вітенко // Історична

панорама: Науковний збірник ЧНУ. Спеціальність

“Історія”. – 2017. – Вип. 25. – С. 35-49.

Chwalba A. Okupacyjny Kraków w latach 1939-1945 / A.

Chwalba. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2016. – 489

c.

Beauvois D. Trójkąt ukraiński: szlachta, carat i lud na

Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914 / D. Beauvois.

-– Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2011. – 792 s.

Kupczak J. M. Polacy na Ukrainie w latach 1921-1939 / J.

M. Kupczak – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu

Wrocławskiego, 1994. – 358 s.

Uliasz S. Literatura Kresów, kresy literatury: fenomen

Kresów Wschodnich w literaturze polskiej dwudziestolecia

międzywojennego / S. Uliasz – Rzeszów : Wyższa Szkoła

Pedagogiczna, 1994. – 246 s.

Hadaczek B. Historia literatury kresowej / B. Hadaczek –

Kraków : Universitas, 2011 – 452 s.

Pogonowska E. „Pożoga” Zofii Kossak-Szczuckiej, czyli

rzecz o utracie Kresów / E. Pogonowska. // Formy dyskursu

w powieści / red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz. – Lublin :

Wydawnictwo UMCS, 1995. – s. 23-45.

Linkner T. Inferno wojny i bolszewickiego zła w zbiorze

opowiadań Eugeniusza Małaczewskiego “Koń na wzgórzu”

// Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska – 2004.

nr 3. – s. 139-154.

Legutko G. Informacyjny nadmiar i niedobór – dylematy

edytora dramatów Żeromskiego. (Rzecz o „Sułkowskim” i

„Ponad śnieg bielszym się stanę”) / G. Legutko // Poznańskie

Studia Polonistyczne: Seria Literacka. – 2016. – nr 27 (47). –

s. 185-204.

Żeromski S. „Ponad śnieg bielszym się stanę”: dramat w

aktach / S. Żeromski -– Warszawa : Instytut Wydawniczy

„Bibljoteka Polska”, 1921. – 142 s.

Małaczewski E. Koń na wzgórzu i inne opowiadania / E.

Małaczewski. – Łomianki: LTW, 2008. – 208 s.

Kossak Z. Pożoga: wspomnienia z Wołynia 1917-1919 /

Z. Kossak. – Warszawa : PAX, 2015. -– 356 s.

Dorożyńska E. Na ostatniej placówce: dziennik z życia

wsi podolskiej w latach 1917-1921 / E. Dorożyńska. –

Łomianki : LTW, 2008. – 320 s.

Dunin-Kozicka M. Burza od Wschodu: wspomnienia z

Kijowszczyzny (1918-1920) / M. Dunin-Kozicka. – Łomianki

: LTW 2007. -– 338 s.

Kamiński S. Lata walk i zamętu na Ukrainie 1917-1921 /

S. Kamiński. – Biały Dunajec–Ostróg, 2015. – 136 s.

Urbański A. Z czarnego szlaku i tamtych rubieży: zabytki

polskie przepadłe na Podolu, Wołyniu, Ukrainie / A. Urbański.

– Warszawa : nakł. autora, 1927. – 135 s.

Urbański A. Podzwonne na zgliszczach Litwy i Rusi / A.

Urbański. – Warszawa : nakł. autora, 1928. – 159 s.

Urbański A. Memento kresowe / A. Urbański. – Warszawa

: nakł. autora, 1929. – 156 s.

Urbański A. Pro memoria: 4-ta serja rozgromionych

dworów kresowych / A. Urbański. – Warszawa : nakł. autora,

–151 s.

Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach

Rzeczypospolitej / R. Aftanazy. – T. 1-11. – Wrocław : Zakład

Narodowy im. Ossolińskich, 1991-1997.

Glass H. Na szlaku Chudego Wilka: z podziemi ku Polsce

/ H. Glass. – Poznań : Księgarnia św. Wojciecha, 1932. – 356

s.

Hołówko T. Przez kraj czerwonego caratu / T. Hołówko.

– Warszawa : Dom Książki Polskiej, 1931. – 156 s.

Hołówko T. Z Warszawy do Kijowa: ze wspomnień

emisarjusza politycznego z 1918 roku / T. Hołówko. –

Warszawa : Dom Książki Polskiej, 1931. – 274 s.

Dowbór-Muśnicki J. Wspomnienia / J. Dowbór-Muśnicki.

– Warszawa : Bellona, 2003. – 510 s.

Iwańczuk Z. [et al.] (red.) Na granicy epok: wspomnienia

o udziale Polaków w Rewolucji Październikowej i wojnie

domowej w Rosji 1917-1921 / red. Z. Iwańczyk [et al.]. –

Warszawa: Książka i Wiedza, 1967. – 861 s.

Kaleniczenko P. Polacy w rewolucji październikowej i

wojnie domowej na Ukrainie 1917-1920 / P. Kaleniczenko. –

Kraków : Książka i Wiedza, 1969. – 296 s.

Jabłonowski R. Wspomnienia 1905-1928 / R. Jabłonowski.

– Warszawa : PWN, 1962. – 441 s.

Uziembło W. Wspomnienia 1900-1939 / W. Uziembło. –

Warszawa : PWN, 1965. – 465 s.

Szpinger S. Z Pierwszą Konną / S. Szpinger. – Łódź :

Wydawnictwo Łódzkie, 1971. – 194 s.

Glass H. Młodzi walczą: 1912-1920 / H. Glass. – Londyn

: Veritas, 1974. – 263 s.

Od komitetu redakcyjnego // Pamiętnik Kijowski. – 1959.

T. 1. -– s. 5.

Kościałkowski S. Słowo wstępne / S. Kościałkowski //

Pamiętnik Kijowski. – 1959. T. 1. -– s. 6.

Wisłocki W. Sojusz polsko-ukraiński w 1920 roku / W.

Wisłocki // Pamiętnik Kijowski. – 1966. T. 3. -– s. 173-190.

Kossak-Szatkowska Z. Echa „Pożogi” Zofii Kossak-

Szczuckiej / Z. Kossak-Szatkowska // Pamiętnik Kijowski. –

T. 4. – s. 123-125.

Hostowiec P. [Stempowski J.] Etapy pewnego odwrotu / S.

Stempowski // Kultura. – 1960. nr 6 (152). – s. 127-132.

Serednicki A. Jerzy Stempowski o sprawach ukraińskich

/ A. Serednicki // Acta Polono-Ruthenica. – 1997. T. 2. – s.

-434.

Hostowiec P. [Stempowski J.] Wyprawa kijowska / J.

Stempowski // Kultura. – 1955. nr 12 (98). – s. 3-10.

Stempowski J. W dolinie Dniestru. Pisma o Ukrainie / J.

Stempowski. – Warszawa : Towarzystwo „Więź”, 2014. –

s.

Józewski H. Zamiast pamiętnika / H. Józewski. – Paryż–

Kraków : Instytut Literacki Kultura–Instytut Książki, 2017. –

s.

Mańkowski P. Pamiętniki / P. Mańkowski. – Warszawa :

DIG, 2002. – 466 s.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2003 8
2004 9
2005 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23  

User

Information

Journal Content

Browse

Language