ІНОСЛАВНІ ХРИСТИЯНСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ У ХІХ – ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТ.: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

В. М. Орлов

Abstract


У статті схарактеризовано роль інославних релігійних об’єднань на українських землях упродовж ХІХ – першої третини ХХ ст. у складі Російської імперії та СРСР. Означено, що інославні християнські громади на
українських землях були не лише урбаністичним феноменом, а й мали стосунок до питань землекористування, успадкування, оренди землі. Зокрема, наголошено на особливостях землекористування менонітських інославних об’єднань в Україні. Окреслено подальші перспективи дослідження.


Keywords


інославні громади, історіографія, католицизм, менонітство, протестантські громади, село, українські землі, християнські об’єднання.

References


Берестень Ю. В. Земельні відносини в менонітських

колоніях півдня України та їх суспільні наслідки (60 – 90-

ті роки ХІХ століття) : автореф. дис. … канд. іст. наук / Ю. В. Берестень. – Запоріжжя, 2006. – 20 с.

Брославський В. Земельне питання в церковній політиці

російського уряду на Правобережній Україні у 30-50 рр. ХІХ ст. / В. Брославський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 1. – С. 16–20.

Венгер Н. В. Аграрна колонізація? До питання про формування особливої економічної зони на території сільськогосподарських менонітських територій півдня

України (перша половина ХІХ ст.) / Н. В. Венгер //Український селянин: зб. наук. праць / за ред. С. В. Кульчицького, А. Г. Морозова. – Черкаси : Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2004. – Вип. 8: Спеціальний: Матеріали V Всеукраїнського симпозіуму з проблем аграрної історії. – С. 153–156.

Венгер Н. В. Йоган Корніс та розвиток ремесла, підприємництва на території аграрних менонітських поселень півдня Російської імперії (перша половина ХІХ ст.) / Н. В. Венгер // Український селянин: зб. наук. праць / за ред. А. Г. Морозова. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2006. – Вип. 10. – С. 100–104.

Венгер Н. В. Формування торговельно-промислової еліти на території аграрних менонітських колоній півдня України (перша половина ХІХ ст.) / Н. В. Венгер // Український селянин: зб. наук. праць / за ред. А. Г. Морозова. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2005. – Вип. 9. – С. 102–105.

Вовк О. В. Боротьба більшовиків проти церкви й релігії як складова нищення традиційного світогляду українського селянства (1920-ті роки) / О. В. Вовк // Наукові праці історичного факультету Запорізькогонаціонального університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – Вип. 44, Т. 1. С. 167–171.

Галанов М. М. Межконфессиональные «совещания» на

территории западнорусских земель и позиция самодержавия в этом вопросе в 1796 – 1801 гг. /М. М. Галанов // исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики: в 2-х ч. – Тамбов: Издательство «Грамота», 2013. – №5 (31), Ч. I. – C. 46–51.

Голій Р. В. Конверсія уніатських храмів у Волинській губернії (на прикладі сільських приходів Дубенського повіту) / Р. В. Голій // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: зб. наук. праць. Серія: Історичне релігієзнавство. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 8. – С. 49–60.

Дровозюк С. І. Питання національно-культурного та духовного життя українського селянства 20-30-х рр. ХХ ст. в сучасній історіографії / С. І. Дровозюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: зб. наук. праць / за заг. ред. проф. П. С. Григорчука. Серія: Історія. – Вінниця : ВАТ «Вінницька обласна друкарня», 2001. – Вип. ІІІ. – C. 236–242.

Крижановська О. О. Держава й церква в уявленнях селян Правобережної України доби скасування кріпосного права / О. О. Крижановська // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – Вип. ХІІ. – С. 155–165.

Машкін О. М. Іноземці в соціально-економічному житті України кінця ХVIII – першої половини ХІХ: спроба обрахування чисельності та аналіз їх національного складу / О. М. Машкін // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – Вип. ХVI. – С. 241–265.

Опря Б. О. Церковна земля та проблема її використання православним парафіяльним духовенством Правобережної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Б. О. Опря // Український селянин: зб. наук. праць / за ред. А. Г. Морозова. – Черкаси : Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2017. – Вип. 17. – С. 20–24.

Редькина О. Ю. Сельскохозяйственные религиозные трудовые коллективы в 1917 – 1930-е гг. (на материалах

европейской части РСФСР) : автореф. дисс. … д-ра ист. наук / О. Ю. Редькина. – Волгоград, 2004. – 45 с.

Романюк Н. Й. Сільські підприємці і підприємництво: 1861 – 1914 рр. (за матеріалами Київської, Подільської і Волинської губерній) / Н. Й. Романюк. – Житомир : Полісся, 2012. – 600 с.

Крыжановский О.П. Церковь в социально-экономическом развитии Правобережной Украины в ХVІІІ – первой половине ХІХ в. : автореф. дисс. … д-ра ист. наук / О. П. Крыжановский. – К., 1992. – 32 с.

Крижанівський О. П. Церква у соціально-економічному розвитку Правобережної України (XVIII – перша половина XIX ст.) / О. П. Крижанівський. – К. : Вища школа, 1991. – 127 с.

Верт П. В. Православие, инославие, иноверие. Очерки

по истории религиозного разнообразия Российской империи / П.В.Верт ; пер. с англ. Н. Мишаковой, М. Долбилова, Е. Зуевой и автора; науч. ред. перевода М. Долбилова. – М. : Новое литературное обозрение, 2012. – 280 с.

Малиновский Л. В. Немецкая деревня в Сибири в период социалистического строительства (1925 – 1936 гг.): автореф. дисс. … канд. ист. наук /Л. В. Малиновский. – Томск, 1967. – 24 с.

Малиновский Л. В. Социально-экономическая жизнь немецкой колонистской деревни в южной России (1762 –

гг.): автореф. дисс. … д-ра ист. наук /Л. В. Малиновский. – Ленинград, 1986. – 26 с.

Малиновский Л. В. Социальная и хозяйственная история немецких колонистов в Южной России (1762 – 1917) / Л. В. Малиновский . – Барнаул : Алтай, 2010. – 233 с.: ил.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2003 8
2004 9
2005 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23  

User

Information

Journal Content

Browse

Language