ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ТА ПОДАТНА ЗДАТНІСТЬ СЕЛЯН ГАЛИЧИНИ І БУКОВИНИ В ПЕРІОД РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ ЧАСУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

С. В. Орлик

Abstract


У статті досліджено економічне становище сільського населення Галичини і Буковини у період російської окупації часів Першої світової війни. Розглянуто стан розорення сільськогосподарських товаровиробників через призму податної здатності сільського населення. З’ясовано механізми та способи дослідження економічного стану захоплених територій безпосередньо окупаційною владою. Доведено, що російська окупаційна влада, формуючи свою податкову політику на окупованих територіях, керувалася головною метою – наповнення імперської казни грошовими коштами.


Keywords


Галичина, Буковина, Перша світова війна, Російська імперія, податкова політика, фінансова політика, податна здатність, економічний стан, окуповані території.

References


Орлик С. Організація фінансового управління російською окупаційною владою на теренах Галичини і Буковини в період Першої світової війни / С.Орлик //Карпатський край. – 2017. – №1(9). – С. 5-21.

Берест І. Соціальне становище населення Східної Галичини і Західної Волині в роки Першої світової війни: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук. / І.Берест – Львів, 2009. – 22 с.

Ільницький І. Проблеми історії Першої російської окупації Галичини (1914-1915 рр.) у сучасному науковому дискурсі. / І.В.Ільницький // Проблеми історії України XIX – початку XX ст. – 2011. – Випуск XIX. – С.320 – 344.

Кучера І.В. Політика російської окупаційної адміністрації в Східній Галичині у 1914 – 1917 рр. /І.В.Кучера // Вісник Прикарпатського університету.Історія. – 2013. – Вип.23-24. – С. 194-200.

Литвин М. Україна у Першій світовій війні: сучасна російська історіографія проблеми / М.Литвин // Військово-науковий вісник. – 2005. – Вип.7. – С.35-47.

Лозинська І.Г. Економічна політика адміністрації Ф.Ф.Трепова у Галичині / І.Г.Лозинська // Проблеми гуманітарних наук. – 2013. – Випуск 32. – С.123-137.

Любченко В. Б. Російська окупаційна адміністрація у Галичині та на Буковині / В.Любченко // Велика війна (1914 – 1918) і Україна. – К.: ТОВ «Видавництво «КЛІО»», 2013. – С. 248 – 300.

Мазур О. Я. Українське населення Галичини на початку Першої світової війни: репресивні акції австрійської влади / О. Я. Мазур, О.М. Сухий // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. – Львів, 2000. - №408. – С. 73 – 78.; Мазур О.Я. Галицька «Руїна»: соціально-економічне становище Східної Галичини (1914–1915 рр.) / О.Я. Мазур, І.Г.Патер // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. – Львів, 2007.- № 584. – С. 44 – 52.; Мазур О. Наслідки війни для села Східної

Галичини / О. Мазур // Перша світова війна і слов`янські народи. Матеріали Міжнародної наукової конференції (14 – 15 травня 1998 р.). – 1998. – С. 101 – 108.

Реєнт О. Україна в період Першої світової війни: історіографічний аналіз / О. Реєнт, Б. Янишин // Український історичний журнал. – № 4. – 2004. – С. 3 –31.; Реєнт О.П. Україна в імперську добу (XIX – початок XX ст.) / О.П.Реєнт. – К.: Інститут історії України НАН України, 2003. – 340 с.

Орлик. С.В. Фінансовий контроль російської окупаційної влади за діяльністю нафтових підприємств Галичини у період Першої світової війни / С.В.Орлик // Наукові записки з української історії: збірник наукових статей. – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2017. – Вип. 41. – С.44 – 55.

Франко І. Галицький селянин / І. Франко // Франко І.Зібр. тв. У 50 т. – К.: Наук. думка, 1984. – Т. 44, Кн. 1. –С.508.

Бахтурина А.Ю. Политика Российской империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны /Бахтурина А.Ю. – М: АЙРО-ХХ, 2000. – С. 58-59.

Центральний державний історичний архів України,м.Київ (далі – ЦДІАК України). – Ф.363. – Оп.2. – Спр.6.

Державний архів Тернопільської області (далі – ДАТО).

– Ф. 370. – Оп.1. Спр. 112.

Державний архів Чернівецької області (далі – ДАЧО).– Ф.283. – Оп.1. – Спр.123.

ДАЧО. – Ф.505. – Оп.1. – Спр.21.

ДАЧО. – Ф. 283. – Оп.1. – Спр.60.

ДАЧО. – Ф. 971. – Оп.1. – Спр.1.

ДАТО. – Ф. 370. – Оп.1. – Спр.262.

ЦДІАК України. – Ф. 361. – Оп.5. – Спр.1.

Конвенція про закони і звичаї суходільної війни: IV Гаазька конвенція від 18.10.1907 // База даних „Законодавство України” / ВР України. URL [Електронний ресурс] – Код доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/995_765 (дата

звернення: 06.08.1917).

ДАЧО. – Ф. 964. – Оп.1. – Спр.1.

ДАІФО (Державний архів Івано-Франківської області). – Ф. 15. – Оп.1. – Спр.114.

ДАЧО. – Ф.971. – Оп. 1. – Спр.2.

ДАЧО. – Ф.27. – Оп.1. – Спр. 391.

ДАІФО. – Ф.12. – Оп.1. – Спр.61.

ДАЧО. – Ф.27. – Оп.1. – Спр.55.

ДАЧО. – Ф. 818. – Оп.1. – Спр. 47.

ЦДІАК України. – Ф. 365. – Оп.1. – Спр. 254.

ДАТО. – Ф.370. – Оп.1. – Спр. 229.

ЦДІАК України. – Ф. 365. – Оп.1. – Спр. 235.

ДАЧО. – Ф.283. – Оп.1. – Спр. 25.

ДАЧО. – Ф.283. – Оп.1. – Спр. 26.

ДАЧО. – Ф.505. – Оп.1. – Спр.31.

ДАТО. – Ф.370. – Оп.1. – Спр. 211.

ЦДІАК України. – Ф.361. – Оп.1. – Спр.134.

ДАЧО. – Ф.505. – Оп.1. – Спр.34.

ДАЧО. – Ф.283. – Оп.1. – Спр. 155.

ДАЧО. – Ф.966. – Оп.1. – Спр.3.

ЦДІАК України. – Ф.377. – Оп.1. – Спр.89.

ДАТО. – Ф.322. – Оп.1. – Спр. 562.

ДАЧО. – Ф.957. – Оп.1. – Спр.3.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language