WIELKA AKCJA RATOWNICZA «WIEŚ DLA DZIECI»

А. А. Котиченко

Abstract


Cтаттю присвячено вивченню великої рятівної кампанії, ініційованій урядом Другої Речіпосполитої, з метою підтримки дітей із малозабезпечених родин та дітей-сиріт. По-суті вперше в історії Польської держави було запропоновано і презентовано державний експеримент із спробою подолання бідності серед населення. Частково проаналізовано соціальну ситуацію, в якій опинилося населення після завершення війни. За змістом кампанія «Село для дитини» була спробою залучити маленького громадянина до праці з малого віку. Однак велика кількість дітей, які перебували за межею бідності, створила для держави пряме завдання:
ініціювати дієву соціальну політику та заходи боротьби з бідністю. Авторка звертає увагу на інноваційність презентованого досвіду, який подекуди зазнав негативних колізій та хибного шляху.


Keywords


Друга Річпосполита, соціальна політика, діти, cело, держава, допомога.

References


Styk J. Aktualne kierunki badań nad historią polskiej wsi do 1939 roku. Rekonesans bibliograficzny, [w:] Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, red. M. Halamska, Warszawa 2011, s. 209–220.

Kaczorowski A. W., Wieś w publikacjach Instytutu Pamięci

Narodowej, [w:] tamże, s. 221–224.

Kostrowicka I. , Landau Z. , J. Tomaszewski, Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Warszawa 1984, s. 363.

Szymański L., Kultura fizyczna w polityce II Rzeczypospolitej,

Wrocław 1995, s. 14; J. Gaj, K. Hądzelek, Dzieje kultury fizycznej w Polsce, Poznań 1997, s. 80 – 81.

Kęsik J., Wojsko Polskie wobec tężyzny fizycznej społeczeństwa 1919 – 1939, Wrocław 1996, s. 46; zob. też: J. Kęsik, Naród pod bronią. Społeczeństwo w programie polskiej polityki wojskowej 1918 – 1939, Wrocław 1998, 344 s.

Mierzwiński H., Związek Młod zieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici” wobec problemów wychowania fizycznego, sportu i turystyki (1928 – 1948), Biała Podlaska 1992, 400 s.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1925 r.

w sprawie utworzenia Rady Naczelnej Wychowania Fizycznego

i Przysposobienia Wojskowego oraz Wojewód zkich i Powiatowych Komitetów Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, [w:] Referaty wygłoszone na

pierwszym plenarnym posied zeniu Rad y Naczelnej Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, Warszawa 1926, 157 s.

Referaty wygłoszone na pierwszym plenarnym posiedzeniu

Wieś dla dzieci 1926. 200 s.

Rozwadowski P. Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego

i Przysposobienia Wojskowego 1927 – 1939, Warszawa 2000,

s.

Słoniewski M. Koncepcje i organizacja wychowania fizycznego i sportu w okresie międzywojennym, „Wieś i Higiena” 1981, nr 9, 300 s.

Protokół pierwszego posiedzenia Rad y Naukowej Wychowania Fizycznego, Warszawa 1927, s. 3 – 4. 12 Trzecie

plenarne posiedzenie Rady Naukowej Wychowania Fizycznego,

Warszawa 1929, 190 s.

Czwarte plenarne posiedzenie Rady Naukowej Wychowania

Fizycznego, Warszawa 1932, s. 51 – 52, 54 – 55. 15 Tamże, 155 s.

Trzecie plenarne posiedzenie Rady Naukowej Wychowania Fizycznego, Warszawa 1929, 200 s.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20

User

Information

Journal Content

Browse

Language