БІЛЬШОВИЦЬКИЙ ВАРІАНТ ПОЛІТИКИ «РИМСЬКИХ ЦЕЗАРІВ», АБО: КОМНЕЗАМИ ЯК ВИЯВ ЛЮМПЕНСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Г. Т. Капустян

Abstract


У статті досліджено політику радянського режиму в українському селі на початку 1920-х років, спрямовану на його розкол. Для цього створено комітети незаможних селян. Особливості люмпенізованої психології незаможників були використані радянською владою для її утвердження в українському селі. Звернено увагу на запотребуваність КНС у період згортання НЕПу, запровадження надзвичайних заходів, утвердження командно-репресивної системи управління.


Keywords


українське село, радянський політичний режим, комітети незаможних селян, люмпенська психологія, нова економічна політика, надзвичайні заходи.

References


Лісовий П. Нетрі села. Статті, нариси. 1922–1924 рр. / П. Лісовий – [Б. м. в] : Держвидав України, 1928. – 89 с.

Одинцов А. В. Основы сельскохозяйственной политики на Украине / А. В. Одинцов. – Харків, 1925. – 77 с.

Петровський Г. І. Політичні та господарчі завдання КНС. Перероблена доповідь на 6 Всеукраїнському з’їзді КНС / Г. І. Петровський. – Харків : Держ. вид-во України, 1929. – 60 с.

Петровський Г. І. Про роботу партії на селі. Доповідь на Х з’їзді КП(б)У / Г. І. Петровський. – Харків : ДВУ, 1928. – 96 с.

Петровський Г. І. Ради за період громадянської війни і за мирного будівництва / / Г. І. Петровський. – Харків : Держвидав України 1927. – 55 с.

Раковский Х. Г. Что дали незаможникам их комитеты? / Х. Г. Раковский. – Харьков : Всеукраинский ГИЗ, 1921. – 32 с.

Березовчук М. Д. Комнезами України в боротьбі за соціалізм / М. Д. Березовчук. – Київ : Політвидав України, 1965. – 123 с.

Березовчук М. Д. Перші соціалістичні перетворення на селі. Про організації сільської бідноти та їх роль у здійсненні перших соціалістичних перетворень / М. Д. Березовчук. – Київ : Політвидав України, 1976. – 146 с.

Данилов В. П. Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание : документы и материалы в 5-ти томах / под ред. В. П. Данилов, Р. Маннинг, Л. Виола // Май 1927 – ноябрь 1929. – М. : «Российская политическая энциклопедия» (РОСПЭН), 1999. – Т. 1. – С. 7–67.

«Про роботу на селі». – Резолюція IV конференції КП(б)У 17–23 березня 1920 р. // Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з‘їздів, конференцій і пленумів ЦК : у 2 т. / ред. В. І. Юрчук (голова) та ін. – Київ : Вид-во Політичної літератури, 1976. – Т. 1. – 1918– 1941. – С. 71–73.

Вісті – газета І Всеукраїнського з‘їзду комнезамів : часопис. – № 2,3. – Харків, 1920.

Комітети незаможних селян України (1920–1933) : збірник документів і матеріалів / за ред. проф. І. К. Рибалки. – Київ : Наукова думка, 1968. – 639 с.

Центральний архів Федеральної служби безпеки Російської Федерації (далі ЦА ФСБ РФ). – Ф. 2. – Оп. 3. – Спр. 594. Сводки материалов ИНФО ОГПУ о политсостоянии и экономрасслоении деревни за 1925 г. – 233 с.

ЦА ФСБ РФ. – Ф. 1. – Оп. 5. – Спр. 446. Информационный бюллетень Всеукраинской ЧК. – 1.11.1921 – 1.12.1921 гг. – 21 с.

Російський державний архів соціально-політичної історії (далі – РДАСПІ). – Ф. 17. – Оп. 84. – Дело 906. Сводки Информотдела ЦК РКП(б) о сельском хозяйстве, о болезненных явлениях в партийной организации Бийского уезда, о кабальних сделках в деревне и способах борьбы с ними, о работе среди нацменьшинств, о нацменьшинствах в деревне, о состоянии ККОВ, КНС и союзах Кошчи, о работе среди крестьянок, о кооперации в деревне, о подготовительной работе парткомов по сбору сельхозналога, о переселенческом вопросе, материалы о крестьянских союзах. – 1925. – 117 с.

РДАСПІ. – Ф. 81. – Оп. 3. – Спр. 107. Стенограммы выступлений Кагановича Л. М. на пленумах ЦК КП(б)У по вопросам работы объединённого Пленума ЦК и ЦКК ВКП(б), о перевыборах парторганов и Советов, украинизации, хлебозаготовках и др. вопросам; вспомогательные материалы к выступлениям и правками автора. – 23.07.1925 г. – 1928. – 285 с.

Колективізація і голод на Україні. 1929–1933 рр. : збірник документів і матеріалів – Київ : Наукова думка, 1992. – 733 с.

Центральний державний архів вищих органів влади України. – Ф. 257. – Оп. 1. – Спр. 909. Звіти, доповідні записки, інформаційні листи і статистичні відомості окружних КНС про хлібозаготівлі у 1928/29 р. та участь у ній КНС. – Березень–23 вересня – 1929. – 76 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language