ДІЯЛЬНІСТЬ ЗІ СТВОРЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЧИТЕЛІВ ТА ДІЯЧІВ НАРОДНОЇ ОСВІТИ В РОКИ ПЕРШОЇ РОСІЙСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

В.О. Магась

Abstract


У статті схарактеризована робота української інтелігенції зі створення Всеукраїнської спілки вчителів та діячів народної освіти в підросійській Україні в роки Першої російської революції. Розроблення проекту спілки стало наслідком загального революційного підйому в Російській імперії та боротьби за українську школу. Перешкодою для розвитку організації стали поліційні переслідування, однак в окремих регіонах України ідея здобула підтримку й була утворена низка місцевих осередків спілки.


Keywords


громадсько-політичні організації, Всеросійський союз вчителів та діячів народної освіти, Всеукраїнська спілка вчителів та діячів народної освіти, проект статуту, педагогічна інтелігенція, Перша російська революція.

References


Черкасенко С. Всеукраїнська спілка учителів в 1900 рр. / С. Черкасенко // Вільна українська школа. – 1917. – № 1. – С. 10–19.

Центральний державний архів вищих органів влади України. – Ф. 2717. – Оп. 2. – Спр. 1028.

Васькович Г. Шкільництво в Україні (1905–1920) / Г. Васькович. – Мюнхен : Укр. вільний унів., 1969. – 226 с.

Березівська Л. Д. Освітньо-виховна діяльність київських просвітницьких товариств (друга половина XIX–поч. XX ст.) / Л. Д. Березівська. – Київ : Молодь, 1999. – 191 c.

Березівська Л. Боротьба вітчизняних громадських організацій за національну школу в імперську добу / Л. Д. Березівська // Рідна школа. Квартальник Українського вчительського товариства у Польщі. – 2015. – № 23. – С. 41–46.

Антонець Н. Б. Спиридон Черкасенко і Всеукраїнська спілка учителів і діячів народної освіти / Н. Б. Антонець // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного ун-ту імені П. Тичини / ред. кол. : Н. С. Побірченко (гол. ред.) та ін. – Київ : Наук. світ, 2003. – Вип. 5. – С. 256–262.

Ревегук В. Перша спроба самоорганізації українського вчительства на Полтавщині (початок ХХ століття) / В. Ревегук // Рідний край. – 2010. – № 1. – С. 197–201.

Ревегук В. Я. Освітяни Полтавщини у час українського національно-визвольного руху на початку ХХ століття (витяги з книги В. Я. Ревегука «Полтавщина в переддень Української революції (1900–1916 рр.)») / В. Я. Ревегук // Постметодика. – 2011. – № 1 (98). – С. 39–54.

Магась В. О. Союзи вчителів в Україні та проект створення Всеукраїнської спілки вчителів та діячів народної просвіти (1906 1908 рр.) / В. О. Магась // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський педагогічний журнал. – 2013. – № 3–4. – С. 144–147.

Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі – ЦДІАК України). – Ф. 838. – Оп. 5. – Спр. 112.

Федьков О. М. «Селянству – владу і землю!». Всеросійський селянський союз в Україні (1905–1907 рр.) : монографія / О. М. Федьков, В. О. Магась ; Кам’янець- Подільський національний ун-т імені І. Огієнка, Всеросійський селянський союз в Україні. – Кам’янець- Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2011. – 271 c.

Магась В. О. Суспільно-політична діяльність Київського педагогічного товариства взаємної допомоги в роки Першої російської революції / В. О. Магась // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. – Серія: Історичні науки / Кам’янець- Подільський національний ун-т імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Вид-во К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2016. – С. 147–158.

Самоорганизация российской общественности в последней трети XVIII – начале XX в. / отв. ред. А. С. Туманова. – М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – 887 с.

Русова С. До вчительської української спілки у Петербурзі / С. Русова // Громадська думка. – 1906. – 19 травня. – № 114. – С. 1–2.

Б. Я. Спілка вчителів / Я. Б. // Нова громада. Літературно-науковий місячник. – 1906. – № 5. – С. 107–111.

Проект статуту Всеукраїнської Спілки вчителів і діячів народної просвіти // Громадська думка. – 1906. – 21 червня. – № 141. – С. 3.

Крупський М. З’їзд делегатів національних учительських і просвітних організацій у Петербурзі 4–6 червня 1906 року / М. Крупський // Громадська думка. – 1906. – 27 червня. – № 146. – С. 1.

Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 57. – Оп. 1. – Спр. 36.

ЦДІАК України. – Ф. 419. – Оп. 1. – Спр. 5471.

Кучернюк І. В. Часопис «Рідний край» у національно- культурному житті Наддніпрянщини: передумови заснування і діяльність (1905–1907 рр.) / І. В. Кучернюк // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2014. – Вип. 39. – С. 49–53.

Семенко С. «Український Цицерон» (штрихи до портрета М. А. Дмитрієва) / С. Семенко // Слов’янський збірник. – Полтава, 2006. – Вип. 5. – 225–228.

Українська преса // Нова громада : літературно-науковий місячник. – 1906. – № 8. – С. 155–156.

Федьков О. М. Охранка vs Спілка: діяльність правоохоронних органів Російської імперії в контексті боротьби з українською соціал-демократичною спілкою РСДРП у 1905 – серпні 1906 рр. / О. М. Федьков // Вісник Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені Івана Огієнка. – Серія: Історичні науки / редкол. : А. Г. Філінюк та ін. – Кам’янець-Подільський : Вид-во К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2016. – Вып. 9. – С. 195–206.

ЦДІАК України. – Ф. 275. – Оп. 1. – Спр. 1624.

ЦДІАК України. – Ф. 321. – Оп. 1. – Спр. 18.

Русова С. О Национальных Учительских Союзах / С. О. Русова // Народный учитель. Двухнедельный журнал. Профессиональный и общественно-политический. – 1907. – № 6. – С. 1–3.

Р. Конференция представителей национальных учительских союзов / Р. // Народный учитель. Двухнедельный журнал. Профессиональный и общественно-политический. – 1907. – № 8. – С. 19–20.

Чехов Н. В. Съезд представителей национальных учительских союзов / Н. В. Чехов // Народный учитель. Двухнедельный журнал. Профессиональный и общественно-политический. – 1907. – № 15–16. – С. 1–5.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language